تبلیغات
آموزگار پایه پنجم بنیادفرهنگی امام محمدباقر (ع) - مطالب اسفند 1391
خدایا دوستت دارم.

سال نو به همه ی بچه های عزیز ،دوست داشتنی و زرنگ مبارک

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 29 اسفند 1391-11:46 ق.ظ
اشعاری در وصف بهار از شاعران نامی ایران زمین

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 29 اسفند 1391-11:15 ق.ظ

سعدی

درخت غچه برآورد و بلبلان مستند

جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد

علی الخصوص كه پیرایه ای بر او بستند

بساط سبزه لگدكوب شد به پای نشاط

ز بس كه عامی و عارف به رقص برجستند

یكی درخت گل اندر سرای خانه ماست

كه سروهای چمن پیش قامتش پستند

به سرو گفت كسی، میوه ای نمی آری

جواب داد كه آزادگان، تهی دستند

 

حافظ

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

كه موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار

كه غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت كوش

كه این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

زفكر تفرقه باز آن تاشوی مجموع

به حكم آنكه جو شد اهرمن، سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد

چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سر پیاله بپوشان كه خرقه پوش آمد

زخانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر زمستی زهد ریا به هوش امد


مولانا جلال الدین محمد بلخی


امروز روز شادی و امسال سال گل              نیكوست حال ما كه نكو باد حال گل

گل را مدد رسید زگلزار روی دوست             تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ                        از كرّ و فرّ و رونق لطف و كمال گل

سوسن زبان گشوده و گفته به گوش سرو               اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

جامه دران رسید گل از بهر داد ما                زان می دریم جامه به بوی وصال گل

گل آنجهانی است نگنجه درین جهان                       در عالم خیال چه گنجد خیال گل

گل كیست؟ قاصدیست ز بستان عقل و جان                        گل چیست؟ رقعه ایست ز جاه و جمال گل

گیریم دامن گل و همراه گل شویم               رقصان همی رویم به اصل و نهان گل

اصل و نهال گل، عرق لطف مصطفاست                    زان صدر، بدر گردد آنجا هلال گل

زنده كنند و باز پر و بال نو دهند                  هر چند بر كنید شما پر و بال گل

مانند چار مرغ خلیل از پی وفا                    در دعوت بهار ببین امتثال گل

خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار               می خند زیر لب تو به زیر ظلال گل

 

صائب تبریزی

 

از دل پرخون بلبل كی خبر دارد بهار                         هر طرف چون لاله صد خونین جگر دارد بهار

از قماش پیرهن، غافل ز یوسف گشته اند                شكوه ها از مردم كوته نظر دارد بهار

خواب آسایش كجا آید به چشم سیمتن                  همچو بوی گل، عزیزی در سفر دارد بهار

از برای موشگافان در رگ هر سنبلی                       معنی پیچیده چون موی كمر دارد بهار

هر زبان سبزه او ترجمان دیگری است                      از خمیر خاكیان، یكسر خبر دارد بهار

ناله بلبل كجا از خواب بیدارش كند              بالش نرمی كه از گل، زیر سر دارد بهار

بسكه می نالد ز شوق عالم بالا به خود                  خاك را نزدیك شد از جای بر دارد بهار

 

دو رباعی بهاری

حیكم عمر خیام نیشابوری

 

بر چهره گل، نسیم نوروز خوش است                      در طرف چمن، روی دل افروز خوش است

از دی كه گذشت هر چه گوئی خوش نیست             خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است

***

با دلبركی تازه تر از خرمن گل                     از دست مده جام می و دامن گل

زان پیشترك كه گردد از باد اجل                  پیراهن عمر ما چو پیراهن گل

 


 مولانای بلخی:


  اندر دل من مها دل‌افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی

 

****


ملک الشعرا بهار:

 

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

درود باد بر این موکب خجسته، درود

به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل

به هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود

 

***


عبید زاکانی:

 

چو صبح رایت خورشید آشکار کند

ز مهر قبلة افلاک زرنگار کند

رسید موسم نوروز و گاه آن آمد

که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند

 

***

 

نظامی گنجوی:

 

بهاری داری ازوی بر خور امروز

که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو را نبوید آدمی زاد

چو هنگام خزان آید برد ب


 
کارت پستال سال نو

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 29 اسفند 1391-11:01 ق.ظ
سال نو

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 29 اسفند 1391-10:55 ق.ظ

سال نو می شود ، زمین نفسی دوباره می کشد

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟

نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار و
سال نومبارکسوالات ادبیات

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 16 اسفند 1391-09:32 ق.ظ

نام ونام خانوادگی:

-به حکایت زیرتوجّه کنیدوبه سوالات جواب دهید.

دوبرادریکی خدمت سلطان کردی ودیگربه زوربازونان خوردی.باری این توانگرگفت درویش راکه:چراخدمت نکنی تاازمشقّت کارکردن برهی؟گفت:توچراکارنکنی تاازمذلّت خدمت رهایی یابی؟که خردمندان گفته اند:نان خودخوردن ونشستن به که کمرشمشیرزریّن به خدمت بستن.

1-دراین حکایت چندجمله وجوددارد؟

2-مخالف کدام یک ازواژه های زیردرحکایت بالانوشته شده است؟

آن کلمه هاراپیداکنید وبامخالف آن بنویسید.

نادان-فقیر-نیکو-راحتی-مخاطره-بدیع-جاهلان-صیف-رویارویی-هلاک-همّت-سربلندی-خواری

3-کلمه هایی که دارای پسوندوپیشوندمی باشندراپیداکنیدوبنویسید.

4-مترادف کلمه های زیررابنویسید.

زوربازو=                  توانگر=                   مشقّت=                        مذلّت=                    

خردمندان=                  زریّن=                 

5-درعبارت زیرفعل هارامشخّص کنیدوزمان وشخص آن رابنویسید.

6-دوجمله ازعبارت راانتخاب کنیدونهاد وگزاره ی آن رامشخّص کنید.

7-ترکیب های اضافی متن رامشخّص کنید.

8-محّل قرارگرفتن گیومه رادرمتن مشخّص کنید

9-درعبارت بالا2جمله مشخّص کنید که دارای مفعول باشد.

10-مفهوم حکایت دارای چه پنداخلاقی است؟

 

 
ادامه قوانین نگارشی

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 16 اسفند 1391-09:32 ق.ظ

ادامه قوانین نگارشی

 "همزه"

همزه ی ساکن که درآخربعضی ازکلمه های عربی وجوددارد؛زمانی که آن کلمه رادرزبان فارسی به کارمی بریم آن همزه نه نوشته می شود ونه خوانده می شود.

مثال :املاء> املا                   انشاء> انشا                    انبیاء > انبیا                              

نکته :کلمه هایی که درآخرخودهمزه ساکن دارنداگردرنقش موصوف یامضاف واقع بشوندوکلمه ای دیگر به آنها اضافه بشود همزه به (ی)تبدیل می شود .

     مثال:املای سخت                   املای  محمد       

                موصوف                                               مضاف

 

درزبان فارسی درمیان کلمه همزه قرارنمی گیردواگرکلمه ای دربین آن همزه موجودباشدبه (ی)تبدیل می شود.

مثال :پائیز > پاییز                 رضائیان>رضاییان                    آئین > آیین

"به"

حرف اضافه (به )ازکلمه های بعداز خودش جدا نوشته می شود .

مثال : بدبستان  >  به دبستان

نکته : هرگاه حرف (به )بین  دوکلمه قرار بگیرد که آن دوکلمه ازلحاظ نوشتاری وگفتاری یکسان باشد حرف (به ) جدانوشته می شود

کوچه به کوچه                        دونه به دونه                             خانه به خانه

نکته :حرف به درفعل های مرکب جدانوشته می شود .

مثال :به زمین خورد                 به راه افتاد

نکته " می " به فعل نمی چسبد .

مثال: میخورم(غلط)  می خورم ( صحیح )

 

"بی"

اگر(بی)حرف اضافه باشد وبه معنی بدونه رابدهد ازکلمه بعدازخودش جدانوشته می شود.

مثال:بیحوصله  >   بی حوصله

نکته:

اگر(بی)به عنوان پیشوندنفی برسراسم یا ضمیر بیایدوصفت مرکب بسازدبایدیکسره یاچسبیده نوشته شود .

 مثال : بی کار بیکار                               

"هیچ"

واژه ی( هیچ )همیشه ازواژه ی بعداز خودش جدانوشته می شود .

مثال:هیچگاه        هیچ گاه

"این وآن"

(این وآن) همیشه ازکلمه ی قبل وبعدازخودش جدانوشته می شود.

مثال : آنکه  >  آن که                     اینجا    >    این جا

"را"

واژه ی (را)درکلمه هایی مثل (مرا)و(چرا)سرهم نوشته می شود ولی درغیرازاین مواردازکلمه های قبل وبعدازخودش جدااست .

مثال: اینرا     >  این را

"ای"

(ای)همیشه ازواژه ی خودش جدانوشته می شود.      ای خدا

 

"شناس وشناسی "

کلمه ی( شناس وشناسی) اگرقسمت دوم یک کلمه ی مرکب باشد به صورت جدانوشته می شود                 زمین شناس        کارشناسی

نکته :

کلمه هایی مانند خط ، سد، حق، سن و.....به تنهایی تشدید ندارندولی اگر کلمه ی دیگری به آن اضافه شود تشدید می گیرد.  

نکته :

بعضی ازکلمه های عربی که مرکب هستندوزیاددرفارسی به کارمی روند وقتی آنهارامی نویسیم هرجزءآن بایدجدانوشته شود.

مثال :انشاءالله   >   ان  شاء  الله                         منجمله   >  من جمله 

 

                                                               

                                           

 
سوال ادبیات

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:چهارشنبه 9 اسفند 1391-10:10 ق.ظ

به شعر زیر توجه کنید. و به سوال ها پاسخ دهید ؟


خانه ی دوست کجاست  در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد.

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید.

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پر های صداقت آبی است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد

در صمیمیت سیال فضا خش خش می شنوی

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا جوجه بر دارد از لانه ی نور

و از او می پرسی

خانه ی دوست کجاست

1- کلمه های مرکب را مشخص کنید و بنویسید.

2- تمام فعل های مضارع را به زمان ماضی استمراری تبدیل کنید.

3- ترکیب های اضافی و وصفی را مشخص کنید.

4- شعر دارای چند جمله می باشد .

5- آیا در شعر صنعت تشخیص مشاهده می شود؟

6- علامت گیومه و کاما در کدام قسمت شعر قرار می گیرد؟

7- سه عبارت را در شعر انتخاب کنید و نهاد و گزاره ی آن را بنویسید ؟

8- سه فعل لازم و سه فغل متعددی را مشخص کنید ؟

9- دو عبارت از شعر بنویسید که مفعول داشته باشد ؟

10- شعر بالا ( شعر نو  ) اثر سهراب سپهری است لطفا در مورد شعر نو تحقیق کنید .و چند خط از خصوصیات آن را بنویسید .
پند

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 8 اسفند 1391-07:44 ب.ظ
بیت کوچولو

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 8 اسفند 1391-07:27 ب.ظ

همیشه یک شخصیت زشت؛صورت زیبا را ازبین می برد

به قول شاعر که می گوید : ...

سلام به بچه های عزیزم.

دوستای باهوش و زرنگ من بنظر شما شاعر در مورد متن بالا چه سروده است.در قالب یک بیت جواب بدهید.
یک

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 8 اسفند 1391-06:40 ب.ظ


یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛


یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛


یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛


یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛


یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛


یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛


یک امید می تواند رافع روحتان باشد؛


یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛


یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛


امروز آن "یک" باشید...
قواعد جداو سر هم نویسی

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 1 اسفند 1391-10:17 ب.ظ

1- هم:در بیشتر موارد با کلمه بعد از خود به صورت سر هم نوشته می شود.   مثال:همکار- همراه - همدل-                                        

نکته:اما  در دو حالت( هم) جدا نوشته می شود                               

1-زمانی که کلمه بعد از آن با (الف ) شروع شود. مانند:هم آواز-       

2-زمانی که کلمه بعد از آن با(م) شروع شده باشد.مانند:هم محلّه

------------------------------------------------------------------------------2-تر:معمولا جدا نوشته می شود اما در مواردی مانند:(بهتر ) سر هم نوشته می شود.    مثال:خوب تر- دانا تر                                  

------------------------------------------------------------------------------

3-چه:جدا نوشته می شود امّا زمانی که( پسوند ) واقع می شود سر هم نوشته می شود.  مثال:چه قدر- آن چه-چه طور- بیلچه-دریاچه

------------------------------------------------------------------------------

4-را:جدا نوشته می شود. مثال:این را- قلم را -                                                                                  

 -----------------------------------------------------------------------------5- ها : (های)  نشانه جمع امروزه جدا نوشته می شود .                              

   نکته:اگر اسمی به (الف)پا یان پذیرد( های)جمع به آن نمی چسبد

مثال:آقا ها-بینوا -                                                                

  اسم هایی مانند:خانه - لانه-ناله ( ها) به آن نمی چسبد.

 

 

                                                              
سوالات ادبیات پنجم

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:سه شنبه 1 اسفند 1391-09:59 ق.ظ

سوالات ادبیات پنجم

چنان خواندم در اخبار موسی  - علیه السّلام – که بدان وقت که شبانی می کرد ، یک شب گوسپندان را سوی حظیره  (پناهگاه) می راند . وقت نماز بود و شبی تاریک ، و باران به نیرو آمدی . چون نزدیک حظیره رسید ، برّه ای بگریخت .                     موسی – علیه السّلام – تنگ دل شد و بر اثر وی بدوید .بر آن جمله که چو دریابد ، چوبش بزند . چون ، بگرفتش ، دلش بر وی بسوخت و بر کنار نهاد وی را و دست بر سروی فرود آورد وگفت: (ای بی چاره ! در پس ، بیمی نه ودر پیش ، امیدی نه ؛ چرا بگریختی و مادر را رها کردی ؟) بدین ترحّم که بکرد ، نبوّت بر وی مستحکم تر شد.

با توجّه به متن بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- در نوشته ی بالا مضاف ومضاف الیه را مشخّص کنید .

 

2- زمان فعل ها را مشخّص کنید .

 

3- متن دارای چند جمله می باشد ؟

 

4- حکایت بالا بر چه نکته ی اخلاقی تأکید می کند ؟

5- دو جمله از متن را به دل خواه انتخاب کنید و نهاد و گزاره ی آن را پیدا کنید ؟

 

6- در متن ندا و منادا را مشخّص کنید ؟

 

7- در متن بالا کلمه های مخالف را مشخّص کنید .

 

8- کنایه ها را در متن مشخّص کنید .

 

9- کدام عبارت ها به معنی (به شدّت آمدن ) ، (فرار کرد ) ، (محکم شدن ) ، (پایین آوردن ) ، (چواو را بگیرد ) ، (تصمیم  گرفتن ) می باشد .

 

10- متن بالا را به زبان ساده بنویسید؟