تبلیغات
آموزگار پایه پنجم بنیادفرهنگی امام محمدباقر (ع) - سوالات ادبیات
خدایا دوستت دارم.

سوالات ادبیات

نویسنده :الهه عبدالهی
تاریخ:شنبه 18 آذر 1391-05:54 ب.ظ

1             کدام یک از گزینه های زیر صفت است؟

1)سرخ رو                      2)دولتمند                     3)نا آشنا                           4)هر سه مورد

2             کدام یک از گزینه های زبر صفت فاعلی نیست؟

1)گزنده                         2)رونده                        3)پرونده                           4)برنده

3             اگر به بن مضارع اضافه کنیم.....................ساخته می شود.

1)کلمه جمع                    2)منادا                          3)صفت فاعلی                    4)صفت نسبی

4             هرگاه به آخر اسم های (گل-چمن و نمک) زار اضافه کنیم چه کلمه ای ساخته می شود؟

1)صفت فاعلی                 2)ضمیر                         3)مضاف و مضاف الیه        4)کلمه ی مرکب

5             به آخر کلمه های بینوا و شاداب چه چیز اضافه کنیم تا صفت تفضیلی درست شود؟

1)یان                              2)ترین                          3)َ  نده                            4)تر

6             در عبارت «پرنده به سرعت صحرای سوزان را پشت سر گذاشت» صحرا از نظر دستوری چیست؟

1)فاعل-صفت                 2)مفعول-صفت              3)مفعول-موصوف              4)مسند-موصوف

7             در عبارت«گل های شب بو از مرداب آب طلب کردند» گل های شب بو از نظر دستوری چیست؟

1)فاعل-نهاد                    2)نهاد-مسندالیه             3)مفعول-نهاد                    4)صفت-مسندالیه

8             اگر در عبارتی موصوف جمع باشد، صفت آن چگونه است؟

1)جمع بسته می شود       2)شاید مفرد شاید جمع باشد                   

3)باید مفرد باشد             4)صفت پنهان است

9             اگر به آخر اسم های (اراک-هلند-نصرآباد) ی اضافه کنیم .................. به وجود می آید.

1)صفت نسبی                   2)صفت فاعلی                  3)اسم نکره                      4)هیچکدام

10          در عبارت«دلاوران مظلوم سرزمین سبز تا ابد در سینه ی وسیع تاریخ همانند ستاره فروزان می درخشند» چند صفت وجود دارد؟

1)دو صفت                        2) سه صفت                     3)چهارصفت                      4)پنج صفت

11          کدام کلمه درست جمع بسته شده است؟

1)خطر:اخطار                     2)کامل:کمال                    3)رَب: ارباب                      4)اصل:اصول

12          کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

1)عابد                                2)بعد                               3)معبد                              4)عبد

13          کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

1)چه چیز پوشیدنی            2)چه غذای خوردنی          3)چه چیز دیدنی               4)چه راه رفتنی

14          کدام کلمه جمع است؟

1)شامگاهان                       2)بهارستان                         3)گلستان                          4)دوستان

15          کدام گزینه درست معنی نشده است؟

1)کارآزموده=با مهارت                                                 2)شاخ در آوردن=تعجب کردن                 

3)وابستم=از وابستگی رها شدم                                     4)ابرام کرد= پافشاری کرد

16          در عبارت زیر فعل ها به ترتیب چه زمانی را نشان می دهند؟

«می دانید مردم قدیم برای آیندگان عبرت خواهند بود»

1)ماضی/آینده                  2)مضارع/آینده                3)مضارع/گذشته                  4)حال/مضارع

17          معنای کلمه کشید در کدام جمله با سایرین تفاوت دارد؟

1)علی دندان خود را کشید                                         2)پدر میله آهنی را کشید                    

3)رضا فریاد کشید                                                     4)مادر دست زهرا را کشید

18          کدام یک از جمله ها درباره ی فاعل صحیح نیست؟

1)فاعل می تواند وسط جمله بیاید.                               2)فاعل همان مسند است.

3)فاعل کننده کار است.                                               4)فاعل می تواند ضمیر باشد.

19          اگر فعل جمله ی «پدر برای علی داستان تعریف گفته است» را به زمان مضارع تبدیل کنیم ، کدام فعل درست است؟

1)گفته بود                       2)می گوید                       3)خواهد گفت                    4) بگویید

20          در جمله ی «غذا خوردم ظهر و شب» نهاد چه کلمه ای است؟

1)غذا                              2)ظهر و شب                     3)من                                 4)غذا خوردم

21          در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«در شالیزارهای با تراوت کشاورزان زمزم ی خدا را می شنوند.آن ها بیتابانه منتظر باران هستند.آنان خدمت گذار صادق مردم بوده اند»

1)سه غلط                        2)چهار غلط                       3)پنج غلط                          4)شش غلط

22        کدام گزینه با دیگران متفاوت است؟

1)فداکاری                        2)شادکامی                        3)آبادی                              4)شهری

23          مترادف کلمه های زیر در کدام گروه کلمه ها نوشته شده است؟

امداد-فراهم کرد-جست و جو-اهتمام

1)کمک-آماده کرد-تکاپو-کوشش                             2) کارکردن-آماده کردن-گردش-مهم بودن

3)کمک-استوار کرد-دقت کردن-کوشش                   4)یاری کردن-آماده کرد-تکاپو-تمام کردن

24          کدام کلمه با دیگران متفاوت است؟

1)شاهانه                        2)عیدانه                           3)سامانه                               4)شاگردانه

25          جمع مکسر کلمه ی ادیب کدام واژه است؟

1)ادبا                             2)ادیبان                           3)ادابا                                   4)آداب

26          در عبارت «به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند» مفعول کدام است؟

1)خزان                          2)گل                               3)چمن                                  4)تو

27          در بیت مصراع «نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد» نهاد کدام است؟

1)سنگ                          2)پاسخ سنگ                    3)چشمه                               4)نشد چشمه

28          اگر گزاره ما یک کلمه باشد آن کلمه حتماً ...................... است.

1)فاعل                            2)اسم                               3)مسند                                4)فعل

29          کدام گزینه با دیگران متفاوت است؟

1)سنگ صبور                  2)دانش نامه                      3)تعجّب ناظم                       4)کتاب های گوناگون

30          در مورد فعل گفته بود کدام یک از توضیحات صحیح است؟

1)ماضی سوم شخص مفرد                                         2)مضارع سوم شخص مفرد                  

3)ماضی اول شخص جمع                                            4)مضارع دوم شخص جمع

31          کاربرد فعل در کدام گزینه نادرست است؟

1)اگر خوب فکر کنی جواب را پیدا می کردی            2)گل از خاک بیرون آمد اما بهار رفته بود              

3)زندگی زیبا است اگر خوب تلاش کنی                    4)مهدی می آید و انتقام حسین را خواهد گرفت.

32          کدام یک از واژه های زیر جمع نیست؟

1)آدمیان                          2)خروشان                          3)صیادان                           4)همگامان

33          در کدام گزینه ها همه ی اسم ها مرکب نیستند؟

1)گل فروش-کارگر-بی سلیقه                                    2)بلند مرتبه-ماه رو-گندم زار               

3)سفید رود-شاهکار-بت پرست                                 4)کم رو-شکوهمند-فراوان

34          در کدام یک از بیت های زیر جان بخشی به اشیا وجود ندارد؟

1)دنیا دوباره خوب و دلخواه                خورشید خوب و مهربان است               

2)ز نادان بنالد دل سنگ و کوه             ازیرا ندارد بر کس شکوه

3)به نرمی چنین گفت با سنگ سخت   کرم کرده راهی ده ای نیکبخت

4)توانا بود هر که دانا بود                     ز دانش دل پیر برنا بود

35          از درس چشمه و سنگ چه پندی می گیریم؟

1)با ظلم مبارزه کنیم                                                   2)در مقابل دشمن ایستادگی کنیم                       

3)اگر تلاش کنیم به هدفمان می رسیم                        4)با انسان دل سنگ دوست نشویم

36          در کدام گزینه ها ساختار واژه ها متفاوت است؟

1)کارگاه-فرودگاه-درمانگاه                                       2)گلاب-کتابخانه-دوردست                     

3)نمک زار-گندم زار-کشتزار                                     4)بهاران-پائیزان-زمستان

37          کدام یک از کتاب های زیر مرجع نیستند؟

1)لغت نامه دهخدا-فرهنگ معین                                2)گلستان سعدی                     

3)دایرالمعارف کودکان و نوجوانان                              4)دانش نامه جهان اسلام

38          کدام یک از کلمات زیر را می توان با ان جمع بست؟

1)بهار                          2)فرد                           3)گذر                           4)دانا

39          کدام کلمه درست جمع بسته نشده است؟

1)گزارشات                  2)موجودات                  3)آزمایشات                4)مورد 1 و 3 غلط است

40          در کدام یک از عبارت های زیر کشاورز فاعل نیست؟

1)کرد کشاورز دانه ها را زیر خاک

2)کشاورز آن گل را به پرنده داد

3)سالی کشاورز عازم سفر حج شد

4)دست علی کشاورز را به زمین زد
foot issues
یکشنبه 26 شهریور 1396 08:00 ب.ظ
Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, may test this?
IE still is the market leader and a huge portion of other folks will leave out
your magnificent writing because of this problem.
http://dionnecauterucci.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:53 ب.ظ
I do not know if it's just me or if everybody else experiencing issues with your blog.

It seems like some of the written text within your content are
running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
This may be a issue with my web browser because
I've had this happen before. Thank you
ساینا
سه شنبه 5 آذر 1392 09:46 ب.ظ

سلام با تشکر فراوان
شریف
سه شنبه 5 دی 1391 04:05 ب.ظ
من از مطالب زیبائی كه روی وبلاگ شما هست ممنونم
پاسخ الهه عبدالهی : ممنون.
مادر پرهام نادر اصلی
یکشنبه 19 آذر 1391 01:00 ب.ظ
با عرض سلام
وظیفه خود دانستم از زحمات شما تشکر کنم. امیدوارم همیشه سلامت باشید.
پاسخ الهه عبدالهی : با عرض سلام.از محبت شما متشکرم.
یكى از والدین
شنبه 18 آذر 1391 06:18 ب.ظ
سلام وخسته نباشید لطفا جواب سؤالات را هم مى دادید تا غلط هاى خود را بفهمند با تشكر
پاسخ الهه عبدالهی : با سلام وتشکر.حتما این کار در روزهای اینده انجام می شود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر